فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها در اكوسیستم های زراعی كه گندم و جو بستر زیست را تشكیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند كه انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل كمی و كیفی گونه های تشكیل دهنده یك اكوسیستم اهمیت بسیار زیادی دارد

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان